Vedtægter for Langå Civile Hundeførerforening
Opdateret efter generalforsamling 2020

§ 1  Lokalforeningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Langå civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Randers kommune.

§ 2  Tilknytning
Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer

§ 3  Formål
Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund.
Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunden et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundens behov.
Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de  nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund.

§ 4.  Medlemmer
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse  i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes  i overensstemelse med lokalforeningens tarv.
Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmerne opnår de rettigheder der følger deraf.
Udmeldelse kan ske skriftligt til lokalforeningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for et nyt kalenderår kan af lokalforeningen betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

§ 5  Kontingent
Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Kontingent til landsforening og kreds medregnes kun til til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem.
Træningsgebyr giver adgang til deltagelse i træning i henhold til gældende træningsplan, samt mulighed for deltagelse i konkurrencer for LCH.
Medlemmer, der ikke inden 10.januar har betalt grundkontingent, slettes dermed af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldigt kontingent og træningsgebyr for det pågældende regnskabsår er betalt.
Medlemmer der overføres fra en anden lokalforening i DCH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemelsen gælder kun kontingent og ikkeet eventuelt træningsgebyr.
Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser ud over med det indbetalte kontingent.
Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 6  Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år i sidste halvdel af november måned.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, dog undtaget sådanne, der er henlagt til Landsforeningen DcH's afgørelse.
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter:

 1.    Valg af dirigent
 2. Beretning af lokalforeningens formand.
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
 4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand (lige år)/ valg af kasserer (ulige år)
 7. Valg af  2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) / 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg til udvalg
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt.


Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring, kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel på lokalforeningens hjemmeside og ved opslag i klubhuset .Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

 

§ 7  ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter begæring derom er modtaget.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker svarende til indkaldelse til ordinær generalforsamling, dog med mindst 7 dages varsel.

§ 8  Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling; formanden i lige år, kassereren i ulige år. Den øvrige bestyrelse vælges for to år, og afgår med 2 medlemmer i lige år og 1 medlem i ulige år, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter, hvoraf suppleanten med det højeste stemmetal er 1. -suppleant, samt 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant-suppleant. Udtræder et medlem af bestyrelsen i utide, indtræder først 1.-suppleanten. Denne sidder indtil førstkommende generalforsamling. Hvis formand eller kasserer fratræder i utide, afholdes valg ved førstkommende generalforsamling. Valget gælder dog kun indtil næste ordinære valgperiode starter, jf. §5, pkt. 6
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, og hvis kassereren fratræder i utide, kan bestyrelsen omkonstituere sig efter behov.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. I tilfælde af formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og kassereren i forening. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen udpeger delegerede til landsforeningen DcH's delegeretmøde.
Faste udvalg: Konkurrenceudvalg, trænerudvalg og festudvalg, består af 3 – 5 medlemmer. Udvalgene vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Midlertidige udvalg kan udpeges af bestyrelsen og opløses når deres opgave er løst.
Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter til repræsentation i hundesagens interesse.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for betyrelsesmøder og beslutninger.
Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrencer  deltager i de klasser, hvor de hører hjemme.


§ 9  Udgiftsdækning
Bestyrelsesmedlemmers og øvrige medlemmers arbejde er ulønnet. Der kan bevilges fri rejse og diæter til repræsentation i foreningens interesse


§ 10  Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form, og skal foreligge i kontrolleret stand inden 10. november og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag  gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Kassereren fører og vedligeholder et medlemskartotek over lokalforeningens medlemmer via landsforeningens fælles online medlemskartotek.

§ 11  disciplinærsager
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når det findes formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af konkurrenceudvalget.
Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav.
Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig høre hjemme.
Ved konkurrencer og opvisninger skal medlemmerne rette sig efter ledelsens anmodninger.

§ 12  Opløsning
Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst 5 medlemmer stemmer imod.
Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger , afholdt med minimum fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med på den første generalforsamling med taleret.
Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg.
Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.
I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile hundeførerforening. Eller DcH’s logoer.


§ 13
Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital Randers kommune. Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres til den 1. generalforsamling med taleret.
Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage. Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret. I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo (er).
Eventuel formue skal efter opløsning af lokalforeningen tilfalde Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Nyheder

Sponsorer